Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING SEARLE ADVOCATUUR

Searle Advocatuur is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Searle advocatuur is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Grondslag en doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Bewaartermijn;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

1. Grondslag en doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Indien uw persoonsgegevens door Searle Advocatuur worden verwerkt, gebeurt dat uitsluitend op uw verzoek of uit noodzaak voor het aangaan en uitvoeren van de opdracht tot het verlenen van juridische diensten. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen omtrent de identificatie van cliënten en om de relatie met de cliënten te onderhouden en beheren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve indien dit voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst noodzakelijk is of op uw verzoek. Bij delen met derden moet u denken aan het verstrekken van uitsluitend de noodzakelijke gegevens aan een deurwaarder, gerechtelijke instantie of overheidsinstanties.

2. Bewaartermijn
Searle Advocatuur verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en zorgt ervoor dat wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, deze worden verwijderd. Door Searle Advocatuur verwerkte gegevens worden tot vijfjaar na beëindiging van de opdracht/werkzaamheden bewaard in verband met de wettelijke bewaarplicht.

3. Beveiligingsniveau
Searle Advocatuur beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Searle Advocatuur. De contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met het kantoor heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Searle Advocatuur mw. Mr. W. Searle Raadhuisplein 15b 1693 EA WERVERSHOOF wendy@searle-advocatuur

6. Aanpassen privacy statement
Searle Advocatuur behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website (www.searle-advocatuur.nl) worden gepubliceerd.