Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Searle Advocatuur

 1. Searle Advocatuur is een eenmanszaak van mr W. Searle, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65887506.
 2. Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de (eventuele) werknemers van Searle Advocatuur, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in verband enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten. Zo gelden de voorwaarden ook in het (uitzonderlijke) geval de werkzaamheden van Searle Advocatuur worden waargenomen door de bij waarnemingsovereenkomst vastgelegde waarnemer van het kantoor.
 4. De onder punt 3 genoemde waarnemer is advocaat mr. A. Rijkelijkhuizen, kantoorhoudende te ( 1185 XR) Amstelveen, aan de Startbaan nr. 8. Tel. 020-4537838, email: info@rijkelijkhuizenadvocaten.nl.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Searle Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico. Het kantoor is verzekerd via AON. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering is ter inzage op het kantoor aanwezig.
 6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Searle Advocatuur in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 20.000,-. Niet alleen Searle Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Searle Advocatuur indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 7. Searle Advocatuur zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van (rol)waarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Searle Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Searle Advocatuur is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door de derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Searle Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Searle Advocatuur.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Searle Advocatuur vast te stellen uurtarief. Searle Advocatuur is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend bij de laatste (eind)declaratie. Searle Advocatuur is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).
 10. Door Searle Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax,- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht.
 11. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is –zonder dat een ingebrekestelling is vereist- in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Searle Advocatuur is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in redelijkheid te begroten zijn op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-
 12. Searle Advocatuur is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Searle Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht.
 14. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, wordt een dossier gedurende maximaal vijf jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de einddeclaratie), waarna Searle Advocatuur het dossier zonder nadere aankondiging zal (laten) vernietigen.
 15. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Searle Advocatuur en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
  Searle Advocatuur zal een reactie en mogelijke oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan opdrachtgever voorleggen, binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Is naar de mening van de opdrachtgever het probleem of de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan hij/zij een klacht indienen bij advocaat mr. A. Rijkelijkhuizen te Amstelveen, de externe klachtenfunctionaris van het kantoor. Indien ook de behandeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing voor het gerezen probleem of de klacht leidt, dan kan opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer Searle Advocatuur niet binnen de genoemde periode van vier weken na het indienen van de bezwaren/klacht, deze schriftelijk heeft beantwoord/afgehandeld.
 16. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoer van de dienstverlening van Searle Advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, worden –voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de sub 15 beschreven weg- beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Searle Advocatuur om zich naar haar keuze tot de gewone rechter te wenden, indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Opdrachtgever kan het reglement opvragen bij Searle Advocatuur of bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 17. Searle Advocatuur heeft geen beschikking over/tot een derdenrekening.
 18. Searle Advocatuur komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door wet of regelgeving. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Wervershoof, 12 oktober 2018