Kantoorklachtenregeling

Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Searle Advocatuur en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
Searle Advocatuur zal een reactie en mogelijke oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan opdrachtgever voorleggen, binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Is naar de mening van de opdrachtgever het probleem of de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan hij/zij een klacht indienen bij advocaat mr. A. Rijkelijkhuizen te Amstelveen, de externe klachtenfunctionaris van het kantoor. Indien ook de behandeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing voor het gerezen probleem of de klacht leidt, dan kan opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer Searle Advocatuur niet binnen de genoemde periode van vier weken na het indienen van de bezwaren/klacht, deze schriftelijk heeft beantwoord/afgehandeld.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoer van de dienstverlening van Searle Advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, worden –voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de sub 15 beschreven weg- beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Searle Advocatuur om zich naar haar keuze tot de gewone rechter te wenden, indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Opdrachtgever kan het reglement opvragen bij Searle Advocatuur of bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.